Prodej společností s.r.o., a.s., SE

Prodej s.r.o. - společností s ručením omezeným

Specializujeme se na prodej s.r.o., jejichž založení může v Čechách trvat i několik týdnů. Pokud se u nás rozhodnete koupit ready made společnost s.r.o., můžete okamžitě zahájit své podnikání. S námi se vyhnete zdlouhavému a komplikovanému procesu. Koupě s.r.o. vám ušetří čas a zbytečné starosti. Začněte podnikat ihned, jakmile dostanete nápad na úspěšný projekt. Převod společnosti na vaše jméno netrvá déle než 24 hodin, prodej s.r.o. zajišťujeme v Praze, v Brně i na dalších místech. Zajišťujeme profesionální prodej s.r.o, díky kterému můžete rozjet svůj byznys už zítra. Pokud si ale v naší nabídce nevyberete, můžeme pro vás založit s.r.o. na míru nebo a.s. na klíč.

Proč spolupracovat s námi

Jsme specialisté na prodej s.r.o.

Kontaktujte nás

Companies.cz s.r.o.

Václavské náměstí 846/1

Palác Koruna, 3. patro

110 00 Praha 1

 

E-mail: info@companies.cz
Telefon:  +420 236 033 606
Mobil: +420 724 342 534

Ceny společností

založení s.r.o. (při obj. sídla na 24 měs.) od   6.200 Kč
založení s.r.o. (1 zakladatel) od 12.900 Kč
založení s.r.o. (více zakladatelů) od 17.900 Kč
ready made s.r.o. od 14.900 Kč
akciová společnost od 54.890 Kč
evropská společnost od 62.990 Kč

Chcete koupit ready made společnost? Základní kapitál při koupi s.r.o. už nepotřebujete

Společnost s ručením omezeným je právnická osoba. V Čechách patří mezi nejoblíbenější formy podnikání. Jedná se o kapitálovou společnost, jejíž základní kapitál činí od roku 2014 minimálně 1 Kč a vklad společníka je dobrovolný, není stanoven zákonem. Kapitál společnosti může pocházet z vlastních i z cizích zdrojů.

Společnost může být založena pouze jedním společníkem. Maximální počet společníků není omezen - může se jednat o osoby fyzické i právnické. Konkrétní právní úpravu najdete v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zajišťujeme prodej s.r.o. společností, které mají splacený základní kapitál, jsou bez závazků a pohledávek. Staráme se o prodej ready made s.r.o., které mohou být převedeny na vás i na vaše obchodní partnery okamžitě. Prodej firmy s.r.o. je diskrétní a bez rizika.


Valná hromada jako nejvyšší orgán s.r.o.

Pokud chcete koupit ready made společnost s.r.o., počítejte s tím, že bude mít vytvořené dva základní orgány - valnou hromadu a jednatele.

Jednatel musí být přítomen na každé konané valné hromadě. Pokud se všichni společníci dohodnou, mohou se provést změny ve společenské smlouvě (je zde vyžadována veřejná listina). Při založení společnosti je možné se domluvit, aby o změnách společenské smlouvy mohla rozhodovat valná hromada - tuto skutečnost je nutné zanést při jejím sepisování. Doporučujeme vám, abyste změny ve společenské smlouvě svěřili do rukou valné hromady s.r.o., která je u s.r.o. nejvyšším orgánem.

Valná hromada tak rozhoduje například o účetní závěrce, rozdělení zisku, úhradě ztrát, změnách společenské smlouvy nebo o jmenování a odvolání jednatelů. Valná hromada s.r.o. se schází minimálně jednou za rok. Ze schůze valné hromady je nutné vyhotovit zápis. V případech stanovených zákonem se valná hromada schází u notáře. Podobně působí i valná hromada u akciové společnosti.


Porovnání prodeje s.r.o. mezi lety 2013/2014

Připravili jsme pro vás článek, ve kterém najdete veškeré změny u s.r.o. od 2014. Do roku 2014 byl pro společnost s ručením omezeným povinný základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč, od roku 2014 stačí složit pouze 1 Kč. Tímto ustanovením nového zákona o obchodních korporacích se ruší také minimální vklady společníků. Rozhodně to však nijak neohrožuje ručení nové s.r.o. z pohledu věřitelů, jelikož se prověřuje, zda společnost poskytuje taková plnění, která ji nemohou způsobit úpadek. Obraťte se na nás, nabízíme prodej ready made s.r.o., které jsou zřízené dle aktuální legislativy.

Prodej ready made s.r.o. - prodej nových i s historií

Koupě s.r.o. vám ušetří mnoho času. Společnost s ručením omezenýmohlášeny všechny volné živnosti, uvedené ve 4. příloze živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Je zapsána v obchodním rejstříku - má obchodní jméno, sídlo a přidělené identifikační číslo. Má splacený základní kapitál v požadované výši. Je zaregistrována k dani z příjmů právnických osob, případně k DPH na finančním úřadě. Má uhrazeny veškeré správní poplatky související s jejím založením.

Pokud se rozhodnete koupit společnost, převedeme na vás 100% obchodní podíl a s okamžitou účinností budete jmenováni jednatelem vaší nové firmy. Zajišťujeme prodej s.r.o. v Praze i v Brně. Už v den naší společné schůzky si tedy můžete třeba založit bankovní účet jako nový jednatel společnosti. Můžeme pro vás zajistit také změnu jména společnosti, sídla i předmětu podnikání. K prodávané s.r.o. dodáme výpis z živnostenského rejstříku a další nezbytné listiny i dokumenty. Poskytneme vám poradenský servis, zajistíme následné služby. Stejně postupujeme i při prodeji akciové společnosti.


Prodej s.r.o - statutární orgán

Jednatelé jsou statutární orgán s.r.o. Je jim svěřeno řízení a obchodní vedení společnosti.

Podle zákona o obchodních korporacích se může statutárním orgánem společnosti stát i právnická osoba. Ze zákona vyplývá, že fyzická osoba musí být svéprávná, pokud je členem orgánu právnické osoby a zároveň se volí do funkce (či jinak dosazuje). Fyzická osoba tak musí být starší 18 let. Ze živnostenského zákona rovněž vyplývá, že členem orgánu obchodní korporace se nemůže stát ten, kdo není bezúhonný nebo u koho se objevila překážka pro provozování živnosti.

Od roku 2014 je možné jednatelům prominout zákaz konkurence, ze kterého vyplývá, že jeden jednatel nesmí působit ve stejném oboru i u jiné společnosti - platí pro s.r.o. i pro založenou akciovou společnost. Jednatelem nutně nemusí být společník s.r.o. Měl by ale svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře. Jednatelé uzavírají smlouvu o výkonu funkce, která musí vymezit všechny jejich odměny - za předpokladu, že se jedná o placený výkon funkce. Odměňování jednatelů vymezuje smlouva o výkonu funkce. Její náležitosti jsou dány zákonem, pokud je nebude obsahovat, je neplatná a výkon funkce je tedy bezplatný. Stejně tak, pokud tato smlouva není uzavřena. Smlouva o výkonu funkce musí být v souladu s novou právní úpravou zákona o obchodních korporacích do šesti měsíců od nabytí jeho účinnosti, tedy do 30.6.2014. Poté se jinak výkon funkce stává bezplatným.

Zajišťujeme prodej nových s.r.o. i prodej s.r.o. s historií, u kterých si do funkce jednatele můžete dosadit jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu. U nás máte možnost koupit ready made společnost s.r.o. podle svých individuálních představ.

Právní odpovědnost – ručení společníků s.r.o.

Společnost s ručením omezeným ručí za své závazky celým svým majetkem. Všichni společníci s.r.o. ručí společně do výše nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Jakmile se tyto vklady splatí, ručení společníků zanikne. Právě toto je velkou výhodou v porovnání s podnikáním jako OSVČ. Při srovnání s akciovou nebo evropskou společností je hospodaření s.r.o. méně komplikované. Od roku 2014 se o ochranu věřitelů starají také pravidla o testu insolvence, která zakazují společnosti poskytovat taková plnění, co by jí mohla způsobit úpadek. Rádi vám pomůžeme se zorientovat v problematice s.r.o. a jejího ručení.

Nový zákon o obchodních korporacích přinesl rozšíření, která se týkají povinností pro statutární i další orgány společnosti. Každý společník má povinnost jednat za společnost s péčí řádného hospodáře (tato povinnost je vymezena již v občanském zákoníku). K obchodní společnosti má společník povinnost být loajální - ta by měla zabránit zneužívání právní způsobilosti právnické osoby, ke které může docházet vedením. Orgány nové s.r.o. by měly jednat v jejím nejlepším zájmu. 

Nově se vymezilo také postavení jednatelů s.r.o. vůči společnosti. Rádi bychom se zde zmínili o takzvaném podnikatelském úsudku - business judgement rule, který zavádí nové pojetí povinností statutárních orgánů. Bohužel jejich konkrétní obsah zatím v našem právu neznáme, zatím se chystá jeho vytvoření příslušenou judikaturou. V oblasti prodeje s.r.o. se nic zásadního nemění, stále pro vás připravíme firmu, která bude odpovídat současným požadavkům.


Dozorčí rada, prodej s.r.o. Praha nebo Brno

Dozorčí rada je kontrolním nepovinným orgánem s.r.o. Mezi její hlavní náplň patří dohlížení na činnost jednatelů nebo přezkoumání účetní závěrky, podání návrhu na rozdělení zisku či na úhradu ztráty.

Orgány můžete v případě koupě s.r.o. maximálně přizpůsobit svým požadavkům. Sami rozhodnete o tom, jaké z nich potřebujete a jak je personálně obsadíte.

Koupit ready made společnost v jakékoliv formě (jako s.r.o., a.s. nebo SE - evropskou společnost) se u nás vyplatí ve všech aspektech. Za bezkonkurenční cenu jsme pro vás připravili profesionální a spolehlivé služby v oblasti prodeje ready made s.r.o., kterých se nemusíte zdráhat využít jako začínající i zkušení podnikatelé. Zajišťujeme prodej s.r.o. v Praze i v okolí. Jedná se o prodej nových s.r.o., u kterých vyjdeme vstříc vašim očekáváním. Taktéž si u nás můžete domluvit koupi ready made společnosti nebo založení společnosti na klíč v Brně.

 

Proč koupit společnost s ručením omezeným právě u nás

  • Naše profesionální společnost působí na trhu již od roku 2003.
  • Máme bohaté zkušenosti se zakládáním a prodejem s.r.o., a.s. a SE.
  • Společnost s ručením omezeným díky nám získáte už za 24 hodin (prodej s.r.o. Praha i Brno).
  • Rádi při prodeji s.r.o. vyjdeme vstříc všem vašim individuálním požadavkům a možnostem.
  • Nabízíme diskrétní a spolehlivé služby v oblasti koupě s.r.o. včetně odborného poradenství.

Přečtěte si více na téma společnosti s ručením omezeným. Poznejte její možnosti a zjistěte, co vše za vás v naší firmě zařídíme.
Jsme specialisté na internetový prodej s.r.o., nabízíme jak společnosti s historií, tak i nové s.r.o.